#wybieramsan

21-23 May 2019

9th Scientific Conference FAMILY BUSINESSES

#wybieramsan

21-23 maja 2019

IX Konferencja Naukowa
FIRMY RODZINNE

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w IX Konferencji Naukowej „Firmy Rodzinne”. Zamysłem tegorocznej konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów gospodarczych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących w globalnej rzeczywistości.

Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów.

Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.

Mamy nadzieję, że Konferencja stanie się również miejscem do nawiązania i wzmocnienia kontaktów ułatwiających podjęcie wspólnych badań naukowych. Prosimy także o powiadomienie swoich współpracowników o naszej inicjatywie.

Państwa udział w Konferencji będzie dla nas dużym wyróżnieniem.


Dear Madams and Sirs

It is a pleasure for us to invite you to the 9th ‘Family Businesses’ Scientific Conference. The intention underlying the organization of this year’s event is turning attention to multifaceted determinants of economic processes and identification of factors creating both development opportunities as well as sources of threats for family businesses operating in the global reality.

The objective of the Conference is the development of the interdisciplinary area for cooperation and exchange of experience of scholars and economic practitioners as well as expanding the cooperation of the two domains.

The formula of the Conference is based on the integration of the academic faculty achievements with the experience of business practitioners managing family businesses as well as on the confrontation of Polish and foreign experiences.

We do hope that the Conference will also be the place to establish and strengthen contacts to facilitate starting joint scientific research. We would appreciate it if you could inform your colleagues about our initiative. Your participation in the conference will be a great honor for us.

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski 
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Chairman of the Scientific Committee

 

strona internetowa: www.sulko.pl

dr Andrzej Marjański
Przewodniczący Konferencji
Chairman of the Conference

 

strona internetowa: www.amarjanski.san.edu.pl